Eveniment

Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI

Concedii Peste 100 de membri ai Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „Spiru Haret“ au pichetat, la 31 ianuarie, sediul Minis­terului Educa?iei Na?ionale (MEN). Pro­tes tul a avut In vedere blocarea coma­s?rilor abuzive de clase, grupe ?i unit??i de Inv???mânt; respectarea prevede­rilor legale privind drepturile salaria?ilor din Inv???mânt; dialog social real In e du ca?ie; cre?terea aloc?rilor bugeta­re pentru educa?ie reflectate In special In costul standard per pre?colar/elev. „Este vorba despre comas?ri abuzi­ve dispuse la ordinul MEN, comas?ri de ?coli, de clase, desfiin?area unor struc­turi ale unit??ilor ?colare, In special din mediul rural. Totul se Intâmpl? din cau za costului standard, care este sub dimen­sionat. ?i mai gr...

[Articol complet Articol complet]

Actualitate

INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!

Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ s-a retras pe 29 ianuarie din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale pân? la momentul In care institu?ia va In?elege c? un dialog social real presu­pune transparen??, comunicare, discu?ii de pe pozi?ii de egalitate ?i parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu m?surile abuzive dispuse inspectorate­lor ?colare (comasarea de unit??i, de clase ?i de grupe; desfiin?area, In mediul rural, a unor structuri ale unit??ilor de In­v???mânt; interdic?ia men?inerii cadre­ lor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare; interdic?ia reducerii cu 2 ore a normei d...

[Articol complet Articol complet]

Juridic

REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND SPORURILE DIN INVATAMANT, APROBAT DE EXECUTIV

Guvernul a aprobat Hotdrârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de personal, a mdrimii concrete a sporului pentru condi?ii de muncd, precum 5i a condi?iilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupa?ionald de func?ii bugetare „invd?dmânt” Cuantumul sporului pentru condi?ii de muncd se stabile?te prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de bazd, cu valori cuprinse intre 5 ?i 15% din salariul de bazd, in func?ie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte ?i corespunzdtor timpului efectiv lucrat in aceste locuri de muncd, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice. Mai...

[Articol complet Articol complet]